Záměr odprodat nepotřebný obecní majetek

Vozidlo technické údržby s příslušenstvím na zimní údržbu (sypač, sněhový pluh) jako jeden celek

  • Druh vozidla: nákladní automobil - valník
  • Tovární značka, typ: MULTICAR  25.1 A
  • Registrační značka: BKA 51 - 94
  • Datum výroby: 1. registrace - 1988
  • Stav tachometru: 12 000 km
  • Technická prohlídka platná do 11.10.2021

Technický stav vozidla a příslušenství:
Vozidlo je provozuschopné a plně funkční. Částečná koroze. Možná další drobná poškození. Vybaveno výstražným oranžovým majákem. Před každou technickou prohlídkou bylo vozidlo zkontrolováno odbornou firmou, případné vady motoru nebo karoserie byly odstraněny.

Příslušenství k vozidlu:
Plně funkční sypač o obsahu 1m3 na písek nebo drť,sněhový pluh šířka 2 m, výška 0,6m, přetáčení pluhu vlevo a vpravo, protinárazové pružiny. Vše ovladáno hydraulikou z kabiny řidiče.

Prohlídku nabízeného vozidla lze domluvit s panem Jiřím Novotným na tel. čísle 721 907 127. 

Hodnotícím kriteriem je nejvyšší nabídnutá cena. Minimální cena za celou soupravu je 110 000,- Kč.

Požadavek na zpracování nabídky

Místem pro podání nabídky je Obecní úřad Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu, Olomučany 123, 679 03  Olomučany, nebo podat osobně do kanceláře Obecního úřadu Olomučany v úřední hodiny úřadu tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění tohoto oznámení.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: čtvrtek 28. května 2020 v 18:00 hod.

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem: „Prodej MULTICAR“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ a adresou uchazeče. V nabídce žadatel uvede výši nabízené kupní ceny a svoje identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, příp. název, sídlo, IČ, jméno statutárního zástupce) a kontakt (telefon, e-mail). 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne: pátek 29. května 2020 v 8:00 hod

S uchazečem, který předloží nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou, bude uzavřen smluvní vztah, který bude obsahovat vymezené obchodní podmínky včetně platebních. V případě, že nastane situace, kdy více než jeden zájemce předloží stejnou nabídku výše kupní ceny, tito zájemci budou písemně informování o této skutečnosti a vyzvání o podání nové nabídky s novou výší kupní ceny.

Podmínky převodu majetku

Vzhledem k tomu, že majetek je zastaralý a dlouhodobě málo využívaný bude odprodán bez záruky. Pokud zájemce bude o majetek mít zájem, musí v kupní smlouvě výslovně prohlásit, že majetek přejímá v tom stavu, v jakém se nachází a nebude uplatňovat záruky. Nakládku a dopravu majetku si zajišťuje zájemce (kupující) vždy na vlastní náklady. Fyzické předání předmětné věci proběhne po připsání finanční částky na účet obce Olomučany.

Kontaktní osoby: Josef Smíšek - starosta obce, tel. 605 167 295; Jiří Novotný, tel. 721 907 127.

Obec Olomučany si vyhrazuje právo zrušit prodej vozidla během lhůty pro podání nabídek, bez udání důvodu.

Přílohy: