Poskytnuté informace

Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:
 • tabule obecního úřadu
 • webové stranky obce
 • zpravodaj obce

2017

OBEC NÍ ÚŘAD OLOMUČANY, Olomučany 123, 679 03 Olomučany

IČ: 00280763, Tel. 516 412 550, e-mail: obec@olomucany.cz

Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. 1. Úvod
  2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb.
  3. Žádosti o informace doručené Úřadu obce Olomučany v roce 2015
  4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
  5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
  6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
  7. Závěr
   

Čl. 1
Úvod

Dne 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace žadatelům poskytovány.
 

Čl. 2
Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb.
 

V souladu se zákonem poskytuje obecní úřad (dále jen OÚ) informace žadatelům buď na základě žádosti nebo zveřejněním. Informace poskytuje starosta, místostarosta případně pověření pracovníci OÚ. Občané mohou získat všechny potřebné informace o OÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.olomucany.cz. Obec Olomučany informuje občany na úřední desce, elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

 

Čl. 3
Žádosti o informace doručené OÚ v roce 2017

OÚ obdržel 8 žádosti odvolávající se na výše uvedený zákon. Všechny dotazy se týkaly investičních záměrů obce.
 

Čl. 4
Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

OÚ nevydal žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace, proto odvolání nebylo řešeno.

 

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

OÚ nevydal žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace, proto nebylo přezkum řešen.
 

Čl. 6
Řízení o sankcích za nedodržování zákona
 

Za rok 2017 nebyl na OÚ zjištěn žádný případ porušení některého ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., a proto nebylo nutné ukládat sankce.
 

Čl. 7
Závěr

OÚ poskytl občanům všechny informace, které zákon č. 106/1999 Sb. umožňuje. Lze konstatovat, že zákon o svobodném přístupu k informacím byl dodržován.

V Olomučanech dne 27. 2.2018
 

 

 

Zpracoval: Josef Smíšek, starosta obce
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.2.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup dne: 28.2.2017
Sejmuto:

2016

 • dotaz 1
 • dotaz 2

2015

 • dotaz 1
 • dotaz 2

2014

 • dotaz 1
 • dotaz 2

2016

 • dotaz 1
 • dotaz 2